علی حسن بیگی

صفحه نخست /علی حسن بیگی
علی حسن بیگی
نام و نام خانوادگی علی حسن بیگی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم قران و حدیث
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تفسیر تطبیقی ابوالفتوح رازی و دیگر مفسران از «نور» در آیۀ ۱۵۷ سورۀ اعراف پژوهش های تفسیر تطبیقی
2 بررسی تطبیقی مبانی نقد الحدیثی علامه طباطبایی و علامه شوشتری(با تأکید بر المیزان و الاخبار الدخیله) حدیث حوزه
3 رهیافتی بر آسیب شناسی فهم حدیث؛ مطالعه موردی: «نص بسندگی»:زمینه ها و پیامدها تحقیقات علوم قرآن و حدیث
4 رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعه موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مَصبِّ حدیث سراج منیر
5 مفهوم شناسی واژه «سوره» در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران دو فصلنامه کتاب قیم
6 نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنی و روایی برقعی پیرامون مسئله زیارت تفسیر پژوهی
7 رهیافتی بر مبانی فهم حدیث، مطالعۀ موردی: راههای کشف مبانی فهم حدیث پژوهش های قرآن و حدیث
8 رهیافتی بر نقش قرائن در اختالفات تفسیری آیتاهلل صادقی تهرانی و آیتاهلل جوادی آملی در آیه قصر نماز پژوهش های تفسیر تطبیقی
9 مفهوم شناسی واژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم از دیدگاه مفسران* کتاب قیم
10 گونه شناسی روش های پاسخ به شبهات در تفسیر المیزان،مطالعه موردی عصمت انبیاء تحقیقات کلامی
11 رهیافتی بر روش فهم حدیث استاد قرشی برپایه قاموس قرآن، تفسیر احسن الحدیث و مفردات نهج البلاغه حدیث و اندیشه
12 بررسی چیستی و مبانی نظریه تفسیر سه لایه ای قرآن و روشنگری دینی
13 ارزیابی روایات ناپوشیدگی پیامبر اکرم پیش از بعثت پژوهشنامه قرآن و حدیث
14 تاریخ گذاری احادیث تفسیری آیه 15 سوره احقاف و نقش غلات در آن بر اساس کاربست معیارهای نقد محتوایی احادیث مطالعات فهم حديث
15 رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری مطالعات تاريخي جنگ
16 بررسی نقش رویدادها بر پدیداری حدیث؛ مطالعه موردی: فتوحات صدر اسالم و روایت »أمِرتُ أن اُقَاتِل النَّاس...« فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
17 رهیافتی بر مبانی فهم حدیث علامه محمد باقر مجلسی در «مرآه العقول» (مطالعه موردی بخش اصول کافی) مطالعات قرآن و حديث
18 آسیب شناسی فهم حدیث؛ مطالعه موردی: یکی انگاری سنت و حدیث بر پایه نامه 77 نهج البلاغه فصلنامه علمي پژوهش هاي نهج البلاغه
19 نقد و بررسی تفسیر سه لایه ای قرآن کریم پژوهش ديني
20 تراجم نگاری کرامت محور در ترازو؛مطالعه موردی : پیش گویی آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی مطالعات تاريخ اسلام
21 رهزنی تشابه اسمی در رجال و تراجم نویسی شیعه، مطالعه موردی: «حسن فرید » پژوهش نامه تاريخ تشيع
22 دیدگاه های برقعی در باره امامت: بازخوانی و نقد پژوهشنامه نقد آراي تفسيري
23 رهیافتی بر گونه شناسی حدیث؛ مطالعه موردی گزاره حدیث انگارانه دو فصلنامه كتاب قيم
24 کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات پژوهشنامه اماميه
25 گونه شناسی شبهات در مطالعات قرآن و تبیین طرحواره شبهه پژوهی پژوهشنامه قرآن و حديث
26 بررسی شیوه های محقق حلی در اعتبار سنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب المعتبر فی شرح المختصر دو فصلنامه كتاب قيم
27 رهیافتی بر تشخیص احادیث زمانمند و غیر زمانمند پژوهش هاي قرآن و حديث
28 اعتبار سنجی احادیث نشانه های شیعه ؛ مطالعه موردی: انگشتر به دست راست کردن مطالعات فهم حديث
29 واکاوی نقادانه دلایل برقعی پیرامون نفی توسل به اهل بیت(ع) پژوهشنامه كلام
30 بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با ز خوانی جمله معترضه پژوهش هاي تفسير تطبيقي
31 اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مطالعات فهم حديث
32 نگاهی آسیب شناختی به تراجم نویسی اسلامی؛ بررسی موردی دوانگاری یک شخصیت پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي
33 تحلیل قرآنی مفهوم ولایت در حدیث غدیر پژوهشنامه علوم حديث تطبيقي
34 بررسی شیوه های محقق حلّی در اعتباربخشی به احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» دو فصلنامه كتاب قيم
35 اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه فصلنامه شيعه پژوهي (نشريات علمي حوزه)
36 واکاوری باتاثیر برخی ورهای کلامی بر تحلیل تاریخ اسلام با رویکرد آسیب شناختی مطالعات تاريخي جهان اسلام
37 کیفیت و کمیت علم امام در روایات فصلنامه تحقيقات كلامي (نشريات علمي حوزه)
38 پاسخ به شبهه آلوسی بر امامت امامان (ع) بر اساس نقش «اِنّما» در آیه ولایت مطالعات تفسيري
39 رهیافتی بر ضوابط معیار قرار گرفتن تاریخ برای ارزیابی حدیث علوم حديث
40 غزوه بنی قریظه و اعتبار سنجی گزارش مشهور تاریخی در باره آن فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
41 واکاوی شیوه ها و عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
42 بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشّاف، روح المعانی و الکاشف،در مورد شفاعت مسلمان گناهکار پژوهش هاي تفسير تطبيقي
43 غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
44 واکاوی دیدگاه اهل بیت (ع) به فتوحات صدر اسلام با رویکرد تاریخی - حدیثی مطالعات تاريخي جنگ
45 بررسی و تحلیل قرینه سیاق و تأثیر آن بر فهم قرآن با رویکرد آسیب شناختی پژوهش هاي ادبي - قرآني
46 جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و یژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی فرهنگ رضوي
47 ملاک بهره مندی اهل بیت(ع) از نتائج فتوحات تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
48 واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میر حامد حسین در کتاب عبقات الانوار دو فصلنامه امامت پژوهي (نشريات علمي حوزه)
49 بازکاوی تأثیر حدیث و باورهای کلامی بر تولید گزاره های تاریخ انگارانه و رهیافتی بر راه های تشخیص آن پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي
50 جایگاه و نقش باورهای کلامی در نقد حدیث و آسیب های آن مطالعات فهم حديث
51 رهیافتی بر تأثیر باورهای کلامی بر ارزیابی سند و متن حدیث پژوهش هاي قرآن و حديث
52 واکاوی تأثیر باورهای کلامی برفهم حدیث وآسیب های آن علوم حديث
53 شیوه های همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های تشخیص آن. فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
54 باز خوانی رویکرد صحابه پیامبر(ص) به موضوع غدیر وتأثیر آن بر عالمان مسلمان فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش هاي اعتقادي- كلامي
55 دانشوران شیعه و نقد گزارشهای تاریخی بر پایه باورهای کلامی شيعه شناسي
56 واکاوی تاثیر باور کلامی مورخان مسلمان بر همانند سازی میان جنگ های خلفا با جنگ های پیامبر اسلام(ص) فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش هاي اعتقادي- كلامي
57 تحلیل و بررسی ساختاری و محتوایی الاعتقادات شیخ صدوق فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش هاي اعتقادي- كلامي
58 بازخوانی رویکرد صحابه پیامبر(ع) به موضوع غدیر و تاثیر آن بر عالمان مسلمان پژوهش هاي اعتقادي كلامي