کیوان احسانی (بازنشسته)

صفحه نخست /کیوان احسانی (بازنشسته)
کیوان احسانی (بازنشسته)
نام و نام خانوادگی کیوان احسانی (بازنشسته)
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم قران و حدیث
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 رهیافتی بر نقش قرائن در اختالفات تفسیری آیتاهلل صادقی تهرانی و آیتاهلل جوادی آملی در آیه قصر نماز پژوهش های تفسیر تطبیقی
2 گونه شناسی روش های پاسخ به شبهات در تفسیر المیزان،مطالعه موردی عصمت انبیاء تحقیقات کلامی
3 چگونگی وحدت انگاری ابعاد و ویژگی‌های مختلف انسان در قرآن شبهه پژوهی مطالعات قرآنی
4 نقد و ارزیابی مقاله یوسف و زلیخا در دایره المعارف لیدن هلند شبهه پژوهی مطالعات قرآنی
5 بررسی چیستی و مبانی نظریه تفسیر سه لایه ای قرآن و روشنگری دینی
6 تحلیلی بر جایگاه اصل محوری در تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر روایت.... مطالعات فهم حدیث
7 بررسی تطبیقی انسجام در نظام معنایی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و ایزوتسو فصلنامه نوآوري هاي تفسيري
8 تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل یهدی مستخرج از آیات قرآن .... آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث
9 نقد و بررسی تفسیر سه لایه ای قرآن کریم پژوهش ديني
10 رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن..... پژوهش هاي ادبي - قرآني
11 بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیات مشتمل بر اسلوب ادبی - بلاغی « ماادریک» و اعجاز بیانی آن در قرآن پژوهش هاي ادبي - قرآني
12 تحلیل انتقادی مدخل امام علی ع در دایره المعارف لایدن و بررسی میزان هماوایی آن با مکتوبات اسلامی و استشراقی فصلنامه قرآن و حديث سفينه
13 نقد آرای مختلف در خصوص رسم الخط قرآن کریم پژوهش ديني
14 گونه شناسی و نقد تاویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر عرائس البیان دو فصلنامه كتاب قيم
15 روش شناسی تفسیر مفاتیح الجنان فی حل رموز القرآن دو فصلنامه روش شناسي تفسير قرآن
16 دیدگاه های برقعی در باره امامت: بازخوانی و نقد پژوهشنامه نقد آراي تفسيري
17 واکاوی مفهوم تشابه در تفسیر حقایق التاویل و کاربست شیوه تفسیری قرآن به قرآن در آن پژوهشنامه نقد آراي تفسيري
18 واکاوی نقدهای ابن عادل به زمخشریدر برداشت های کلامی ادبی از آیات در تفاسیر اللباب و الکشاف پژوهش هاي تفسير تطبيقي
19 تحلیل مفهوم ماده فکه در قرآن کریم و ارزیابی برگردان آن در ترجمه های معاصر مطالعات ترجمه قرآن و حديث
20 واکاوی دیدگاه آیه الله صالحی نجف آبادی پیرامون جهاد ابتدایی دو فصلنامه احسن الحديث
21 گونه شناسی روایات تفسیری امام صادق ع در سوره بقره با تکیه برتفسیر احسن الحدیث دو فصلنامه احسن الحديث
22 واکاوی نقادانه دلایل برقعی پیرامون نفی توسل به اهل بیت(ع) پژوهشنامه كلام
23 مفهوم شناسی واژۀ حائک در خطبۀ 19 نهج البلاغه با رویکرد انتقادی به معادل یابی های آن در ترجمه های فارسی مطالعات ترجمه قرآن و حديث
24 واکاوی روش عبدالکریم خطیب و بازنمایی ابعاد شیوه تفسیری قرآن به قرآن در «التفسیر القرآنی للقران» دو فصلنامه روش شناسي تفسير قرآن
25 اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مطالعات فهم حديث
26 بررسی حکم فقهی مصرف محصوالت تراریخته با توجه به منابع قرآنی و روایی پژوهش ها و مطالعات علوم اسلامي
27 کتابشناسی توصیفی شروح حدیث عنوان بصری دانشنامه علوم قرآن و حديث
28 کاربست نظریه کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبه غراء فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
29 معناشناسی سلطان در قرآن با تاکید بر روابط هم نشینی و جانشینی پژوهشنامه قرآن و حديث
30 بررسی تطبیقی کارآمدی تفاسیر اجتهادی جامع و روایی محض مطالعه موردی آیه 159 سوره بقره پژوهشنامه معارف قرآني
31 کاوشی تطبیقی در نمودها و ابعاد شیوه تفسیری قرآن به قرآن در تفاسیر سید رضی و زمخشری دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي نوين در آموزه هاي قرآن و سنت
32 اعتبار سنجی شواهد وقوعی قرآنی نظریه اجتهاد الگو محور پژوهش هاي اسلامي زن و خانواده
33 اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه فصلنامه شيعه پژوهي (نشريات علمي حوزه)
34 A Study and Critique of Ibn Taymiyyah Theological Principles on the Question of the Visibility of God :International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)
35 نسخ عقلی از دیدگاه قرآن و حدیث دو فصلنامه كتاب قيم
36 A Study and Evaluation of the Opinions of Seyyid Abul-Fazl Burqe’i :International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)
37 اعتبارسنجی نظریه نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه پژوهشنامه معارف قرآني
38 کتاب شناسی پاسخ به شبهات قرآنی دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي نوين در آموزه هاي قرآن و سنت
39 غزوه بنی قریظه و اعتبار سنجی گزارش مشهور تاریخی در باره آن فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
40 غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
41 مستندات اختصاص واژه اهل البیت به خمسه طیبه در آیه تطهیر مطالعات تفسيري
42 اعتبارسنجی نظریه استمرارنسخ فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
43 زینبی، بشیر بن حامد دانشنامه جهان اسلام
44 بررسی اعتبار سنجی نظریه استمرار نسخ آیات قران فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
45 بررسی تطبیقی دیدگاهها درباره آیات رجم شیاطین با شهابها پژوهش هاي تفسير تطبيقي
46 بررسی تأثیر عوامل درون متنی بر ناهمسانی ترجمه های قرآن کریم پژوهش هاي ادبي - قرآني
47 خلقت آدم و حوا در قرآن و تورات فصلنامه بينات
48 « تفسیر به رأی » تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون تفسیر به رای مطالعات قرآن و حديث
49 منطق تفسیر قرآن به قرآن و بررسی ربطه آن با روایات ضرب قرآن پژوهش ديني
50 فیض کاشانی و تفسیر به رأی در مقایسه با آرای برخی مفسران كاشان شناخت
51 واژه شناسی «اهل» و بررسی آن در آیه تطهیر ب نظر به تفاسیر اهل شیعه و سنت پژوهش هاي ادبي - قرآني
52 A Look at Meaning of Arrogance in Quran and Ways to Treat It JOURNAL OF SOCIAL ISSUES & HUMANITIES