علیرضا طبیبی

صفحه نخست /علیرضا طبیبی
علیرضا طبیبی
نام و نام خانوادگی علیرضا طبیبی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم قران و حدیث-دانشیار
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مفهوم شناسی واژه «سوره» در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران دو فصلنامه کتاب قیم
2 رهیافتی بر نقش قرائن در اختالفات تفسیری آیتاهلل صادقی تهرانی و آیتاهلل جوادی آملی در آیه قصر نماز پژوهش های تفسیر تطبیقی
3 التکامل املعرف فــی الـقـرآن الـکـریـم مجله الجامعه العراقیه
4 Raising children in the Holy Quran مجله الجامعه العراقیه
5 مفهوم شناسی واژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم از دیدگاه مفسران* کتاب قیم
6 گونه شناسی روش های پاسخ به شبهات در تفسیر المیزان،مطالعه موردی عصمت انبیاء تحقیقات کلامی
7 Shiites and the Response to the Distortion of the Holy Qur’an BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS
8 الفساد الاخلاقی من منظور تفسیری من هدی القرآن و الامثل مجله آداب الکوفه
9 تجلی آیات القرآن الکریم فی کربلاء مجله الکلیه الاسلامیه الجامعه
10 اعتبارسنجی مصطلحات حدیث پژوهی خوتیر ینبل در ارزیابی احادیث (مطالعه موردی طرق شیرجه ای) فصلنامه علوم حدیث
11 Symbolism in The Quranic Stories,The Story Of The Prophet IBRAHIM As A Model Psychology and Educational Jurnal
12 بررسی چیستی و مبانی نظریه تفسیر سه لایه ای قرآن و روشنگری دینی
13 تحلیل تطبیقی مصادیق تعبیر "بقیت الله"در تفاسیر فریقین پژوهش دینی
14 ارزیابی روایات ناپوشیدگی پیامبر اکرم پیش از بعثت پژوهشنامه قرآن و حدیث
15 بررسی و نقد تحلیلی سند،منبع و دلالت روایات مدح و ذم جریان تصوف براساس آموزه های علوم حدیث حدیث پژوهی
16 بررسی تحلیلی آراء مفسران در مورد آیه 23 سوره انبیاء آموزه های قرآنی
17 تحلیلی بر جایگاه اصل محوری در تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر روایت.... مطالعات فهم حدیث
18 بررسی تطبیقی انسجام در نظام معنایی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و ایزوتسو فصلنامه نوآوري هاي تفسيري
19 بررسی تطبیقی دیدگاههای مختلف درمورد واژهی »بیّنه« با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي
20 بررسی سندی احادیث حاوی کلمه معجزه با رویکرد تاریخی دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي نوين در آموزه هاي قرآن و سنت
21 بررسی ورود کلمه معجزه در روایات شیعه با روش تقاطع گیری فصلنامه قرآن و حديث سفينه
22 نقد و بررسی تفسیر سه لایه ای قرآن کریم پژوهش ديني
23 رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن..... پژوهش هاي ادبي - قرآني
24 گونه شناسی شبهات در مطالعات قرآن و تبیین طرحواره شبهه پژوهی پژوهشنامه قرآن و حديث
25 بررسی شیوه های محقق حلی در اعتبار سنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب المعتبر فی شرح المختصر دو فصلنامه كتاب قيم
26 احمد بن محمد بن صدیق الغماری و روش های وی در کشف و تصحیح علل سندی فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
27 روش شناسی ابن صدیق الغماری در تشخیص و تصحیح علل متن حدیث نشريه حديث پژوهي
28 بررسی و نقد آرای آیت الله جوادی آملی درباره احادیث صعی مستصعب علوم حديث
29 بررسی فقه الحدیثی احادیث حاوی کلمه «معجزه» مطالعات فهم حديث
30 واکاوی اندیشه اعجاز قرآن براساس نظام های تحلیل گفتمان پژوهشنامه قرآن و حديث
31 بررسی تطبیقی آیات الجنّه مکّی و مدنی از حیث ساختار و مضمون پژوهش ديني
32 تاریخ گذاری روایات معجزه براساس روش تحلیلی متن و إسناد علوم حديث
33 تاریخ گذاری روایات معجزه بر اساس روش تحلیل متن واسناد علوم حديث
34 بررسی شیوه های محقق حلّی در اعتباربخشی به احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» دو فصلنامه كتاب قيم
35 نقدوبررسی ترجمه قرآن حسین انصاریان دو فصلنامه احسن الحديث
36 راهکارهای ارتقاسلامت روان از منظرقرآن نشريه اسلام وسلامت
37 واکاوی تطورمعناواستعمال اصطلاحات شاذومنکردر آثارعلمای متقدم ومتاخر امامیه علوم حديث
38 کاربست تحلیل گفتمان در تبیین پیوستگی سورۀ احزاب (با محوریّت تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن) پژوهش نامه قرآن و حديث
39 معناشناسی واژه خلیفه درقرآن و ارتباط آن با موضوع امامت باتاکیدبرهمنشینها فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش هاي اعتقادي- كلامي
40 بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) پژوهش هاي تفسير تطبيقي
41 بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی) پژوهش هاي ادبي - قرآني
42 Dating The Surah Al-Maarig International Journal of Multicultural and Multireligious Undrestanding
43 A Survey of The Ashurayee Narratives of The Book Muntahi Al-Amal International Journal of Multicultural and Multireligious Undrestanding
44 واکاوی روش های ناقدان(محدث و رجالی)دراعتبارسنجی راویان علوم حديث
45 بررسی دلایل واسباب"رافضی،ناصبی وشیعی"خواندن راویان مطالعات فهم حديث
46 پژوهشی تطبیقی در تفسیرآیه"الخبیثات للخبیثین"ازمنظرفریقین پژوهش هاي تفسير تطبيقي
47 اهل سنت، نفی رجعت ودفاع از موارد مشابه كتاب قيم
48 غزوه بنی قریظه و اعتبار سنجی گزارش مشهور تاریخی در باره آن فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
49 واکاوی شیوه ها و عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
50 غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
51 تطبیق نظام های تحلیل گفتمان بر نظریۀ وجوب و استحباب در تفسیر آیات الاحکام پژوهش ديني
52 خوانش ترجمه های دعای عرفه در پرتوزیبایی شناسی دریافت آیزر مطالعات ترجمه قرآن و حديث
53 نقدوبررسی دیدگاه صلاح الدین ادلبی درباره خلافت امام علی(ع) فصلنامه تحقيقات كلامي (نشريات علمي حوزه)
54 تحلیل انتقادی دیدگاه ابوزهودرباره اصالت احادیث وصایت امام علی(ع) فصلنامه شيعه پژوهي (نشريات علمي حوزه)
55 نقدنظریه نسخ تمهیدی در تفسیرمعنای ضرب در آیه 34یوره نساء پژوهشهاي قرآن (نشريات حوزه)
56 جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و یژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی فرهنگ رضوي
57 واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میر حامد حسین در کتاب عبقات الانوار دو فصلنامه امامت پژوهي (نشريات علمي حوزه)
58 اعتبارسنجی نظریه استمرارنسخ فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
59 بررسی معناشناسانه استهزا با تاکید بر همنشینی ها و جانشینی ها پژوهش هاي ادبي - قرآني