سید ابوالفضل سجادی

صفحه نخست /سید ابوالفضل سجادی
سید ابوالفضل سجادی
نام و نام خانوادگی سید ابوالفضل سجادی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تصویر ادبی در قرآن کریم ترجمه صلاح الدين عبد التواب 1395
2 فرهنگ تعبیر های اصطلاحی (عربی- فارسی) ترجمه انطوان بشاره 1391
3 زبان شناسی سوره یوسف ترجمه ناديه رمضان نجار 1391
4 تاویل واژگانی قرآن کریم ترجمه 1390