سید ابوالفضل سجادی

صفحه نخست /سید ابوالفضل سجادی
سید ابوالفضل سجادی
نام و نام خانوادگی سید ابوالفضل سجادی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دراسه الحال و واوها من منطلق معانی النحو للجرجانی بحوث فی اللغه العربیه و‌آدابها
2 بررسی و تحلیل تاثیر جادوی مجاورت در آفرینش موسیقی و معنا در خطبه 93 نهج البلاغه موسوم به خطبه فتنه فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
3 آشنایی زدایی در تضمینهای نحوی افعال آیات سوره بقره قرآن کریم پژوهشهای زبان شناختی قرآن
4 الوظائف الاستلزامیه لأسلوب الاستفهام فی شعر عبد الحمید السماوی مجله الجامعه العراقیه
5 الایقاع الصوتی و التعبیر الفنی فی سوره القارعه مجله الکلیه الإسلامیه الجامعه
6 بررسی کارکرد ابزار زبانی (جانشینی) در سوره مبارکه «النحل» از دیدگاه نظریه انسجام متن مایکل هالیدی و رقیه حسن فصلنامه علمی لسان مبین
7 توظیف التقنیات الزمنیه فی روایات ابراهیم سعدی مجله نسق
8 الایقاع الصوتی بین ابن أبی حجله و عفیف الدین التلمسانی مجله الجامعه العراقیه
9 دراسه آلیات التوثیق فی کتاب حاشیه المطول لـ "حسن بن محمد الفناری" (قسم البیان نموذجا) اللغه العربیه وآدابها
10 دلاله المجاز بالاستعاره الأصلیه فی القرآن الکریم پژوهشهای معناشناختی متون ادبی
11 معنا شناسی استعاره در قرآن جز 21 تا 25 پژوهشهای معناشناختی متون ادبی
12 معناشنا سی استعاره در قرآن )جزءهای بیست و یکم تا بیست و پنجم( پژوهشهای معناشناختی متون ادبی
13 مقاومت سراسری علیه استعمار در شعر ابرا هیم المنذر شاعر لبنا نی دراسات الادب المعاصر
14 آراء المعری فی المرأه والدّنیا والموت، دالالتها ومصادرها پژوه شهای معناشناختی متون ادبی
15 إضمار و زیادت حرف لا در قرآن با بررسی چالش های تفسیری آن علوم قرآن و حدیث
16 بررسی و تحلیل سوره های فاتحه و بقره بر اساس نظریه بهینگی پرینس و اسمولنسکی (با محوریت کتاب معانی القرآن فراء) پژوهش هاي ادبي - قرآني
17 معناشناسی واژه قضا در قرآن کریم پژوهشهاي معنا شناختي متون ادبي
18 جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه های نهج البلاغه پژوهش نامه علوي
19 ارتباط و پیوند شرط و جواب شرط در اسالیب شرطی زبان عربی با تکیه بر آیات قرآن کریم پژوهش هاي ادبي - قرآني
20 برجسته سازی در اشعار محمد سعید الحبوبّی با تکیه بر نظریه ی جفری لیچ نقد ادب معاصر عربي
21 اعجاز زیبایی شناختی در دلالتهای نحوی جزء نخست قرآن کریم فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش هاي اعتقادي- كلامي
22 الالتفات ودوره فی التماسک النصی فی سوره الحج وترجماتها الفارسیه )فولادوند وخرّمشاهی والمحدّث الدهلوی نمودجا( مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
23 هنجار گریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ پژوهشنامه نقد ادب عربي
24 آفاق الدلالات النحویه فی الجزء الاول من القرآن الکریم آداب الكوفه
25 بررسی و تحلیل نامه های امام علی به معاویه با تکیه بر نظریه ساختار گرایی فصلنامه مطالعات ادبي متون اسلامي
26 نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع) پژوهش نامه قرآن و حديث
27 بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیات مشابه 12 نمل، 32 قصص و 22 طه فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
28 تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" نقد ادب معاصر عربي
29 کار برد فعل ماضی پژوهش هاي ادبي - قرآني
30 کاربردهای فعل »ماضی« ** در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن پژوهش هاي ادبي - قرآني
31 کارکرد های بلاغی و انسجام آفرینی جانشین های اشاره ای در سوره مبارکه حج و ترجمه آن فولاوند و خرمشاهی و محدث دهلوی پژوهش هاي ادبي - قرآني
32 مقارنه بعض آراء الفناری بآراء السیالکوتی فی حاشیتیهما علی المطول مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
33 کارکردهای بلاغی و انسجام آفرینی جانشین های اشاره ای در سورۀ مبارکۀ «حج» و ترجمه های آن از فولادوند، خرمشاهی و محدّث دهلوی پژوهش هاي ادبي - قرآني
34 یقبرَت بعض آراء "انفُبری" بأراء "انظٍبنکییت" یف حبشٍتٍهًب عهی املطیل )إیل هنبٌت ببه ؤحیال املظُد إنٍّ( مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
35 بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریه نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم پژوهش هاي ادبي - قرآني
36 خوانش پذیری متضاد برخی از آیات قرآن کریم و روند ترجمه و تفسیر آنها دو فصلنامه پژوهش هاي قرآني در ادبيات
37 کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) الجمعيه الايرانيه للغه العربيه و آدابها فصليه محكمه
38 خوانشپذیری متضاد برخی از آیات قرآن کریم و روند تفسیر و ترجمه آنها دو فصلنامه پژوهش هاي قرآني در ادبيات
39 بررسی و نقد کتاب« النحو العصری » پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
40 دلالات الصفه المشبه و اسم الفاعل فی القرآن مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
41 رب السیف و القلم فی میزان النقد ادب عربي
42 المقارنه الصفه فی اللغتین العربیه و الفارسیه مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
43 دراسه قصیده الفوز و الامان فی مدح صاحب الزمان آفاق الحضارة الاسلامية
44 معنا شناسی تاریخی و توصیفی واژه سبیل در قرآن فصلنامه علوم قرآن و حديث حسنا
45 معناشناسی واژه «هدی» در قرآن کریم فصلنامه علوم قرآن و حديث حسنا
46 معنا شناسی واژه امر و تعیین مصادیق آن در قرآن کریم فصلنامه علوم قرآن و حديث حسنا
47 بررسی واژگان متقابه المعنا در خطبه شقشقیه فصلنامه علوم قرآن و حديث حسنا
48 کیفیت چینش واژگان قرآن فصلنامه علوم قرآن و حديث حسنا
49 معنا شناسی و استعمال واژگان وآزگان عقل و ... در قرآن فصلنامه علوم قرآن و حديث حسنا
50 آواها و القاها در سوره زلزال فصلنامه علوم قرآن و حديث حسنا
51 معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قرآن کریم مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
52 زبان شناسی فعل مجهول، دانشی برای تصویرگری صحنه های غیبی قرآن کریم پژوهش هاي ادبي - قرآني
53 رویکردی زبان شناختی پیرامون چند معنایی واژه «رحمه» در قرآن پژوهش هاي ادبي - قرآني
54 معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم فصلنامه پژوهشهاي ادبي
55 الانترنت و تهدیداته للغه العربیه مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
56 منهج النحو فی الفوائد الصمدیۃ و الحدائق الندیۃ مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
57 معنا شناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قران کریم مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
58 معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قران و طب كاوشي نو در معارف قراني