احمد همتا

صفحه نخست /احمد همتا
احمد همتا
نام و نام خانوادگی احمد همتا
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 تجزیه تحلیل سرطان پستان بدون درگیری غدد لنفاوی با استفاده از روش Comparative Genomic Hybridization (CGH)
2 مطالعه تومورهای مولرین بدخیم با استفاده از روش هیبریداسیون ژنومیک مقایسه ای (CGH) Comparative Genomic Hybridization
3 اندازه گیری میزان مارکرهای CA15-3، CEA و CA125 و مطالعه بیان PCNA و VWF در موشهای صحرائی نژاد SD مبتلا به سرطان القائی با DMBA
4 ثبت مهمترین تغییرات ژنومیک کروموزوم های متافازی مطالعه شده در سرطان پستانی القائی
5 تاثیر بلاکر کانال های کلسیمی بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ
6 بررسی ژن BRCA1 در سرطان القایی پستان بوسیله DMBA با استفاده از تکنیک هیبریداسیون در جا
7 بررسی خواص ضد سرطانی تاکسول و عصاره الکل و آبی مریم گلی (salvia officinalis) بر رده سلولی 4T1 استخراج ده از تومورهای پستانی موش BALB/C
8 بررسی واکنش زنجیره ای پلیمر از سه پرایمری برای تعیین ژنوتیپ آنزیم مبدل آنژیوتانسین
9 نقش پرومتوترهای الترناتیو در پیچیدگی تکاملی گونه ی انسان در مقایسه با شامپانزه و موش
10 بررسی همراهی یک پلی مورفیسم تک نو کلئوتیدی در ژن گیرنده آلفا استروژن با سرطان سینه
11 study of cytotoxic effects of taxol and zingiber officinal hydroalcoholic extracts on breast cancer cells line 4t1