احمد همتا

صفحه نخست /احمد همتا
احمد همتا
نام و نام خانوادگی احمد همتا
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی تالیف شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، همتا، آبنوسی 1390
2 کاوش در ژنتیک تجربی تالیف 1390