سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

صفحه نخست /سیدمحمدعلی شریعت زاده ...
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)
نام و نام خانوادگی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بافت وجنین شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مطالعه اثر تیمار همزمان ال کارنیتین و پلاکت لیز شده بر بافت شناسی، عملکرد و تغییرات اپی ژنتیکی تخمدان موش پس از پیوند اتوگرفت در عضله سرینی سطحی خدیجه سنامیری ملک سلیمانی مهرنجانی مریم شاه حسینی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1401/06/30
2 مطالعۀ اثرحفاظتی جلبک اسپرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر تخمدان موش نژاد NMRI به دنبال سمیت القاء شده توسط نانوذرات نقره سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1399/10/01
3 - مطالعه اثر حفاظتی اسپیرولینا پلا تنسیس (Spirulina Platensis) بر بافت بیضه و پارامترهای های اسپرم به دنبال سمیت القا شده توسط نانوذرات نقره در موش های NMRI، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1399/10/01
4 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرم دیابتی نوع 2 بر بیان ژن های درگیر در ترشح اگزوم ها و رگزایی در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان انسان جعفر رضایی رضا رهبر قاضی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1396/06/20
5 مطالعه اثر مدول الاستیسیته ء داربست اسفنجی فیبروئین ابریشم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از پاپیلای رأسی دندان انسان به استئوبلاست مهری امیری کیا ملک سلیمانی مهرنجانی، سید غلامعلی جورسرایی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1396/07/30
6 مطالعه اثر پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی گرفته شده از بافت چربی و تیمار باPRF(Platelet Rich Fibrin) بر ساختمان و عملکرد تخمدان موش پس از پیوند اتوگرفت تخمدان تازه و انجمادی در عضله سرینی سطحی الهام شجاعفر سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1397/12/12
7 اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت بیضه موش های تیمارشده با نانو ذرات نقره : مطالعه استریولوژیک سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1395/04/29
8 ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاهدانه بر بافت کبد موش های NMRI متعاقب سمیت نانو ذرات نقره سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1395/04/12
9 مطالعه اثر حفاظتی روغن سیاهدانه بر بافت کلیه موش های بالغ ماده نژاد NMRI تیمار شده با نانو ذرات نقره سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1395/04/08
10 بررسی استریولوژیک اثرحفاظتی عصاره سیاهدانه برنفرون های کلیه موش های نر بالغ نژاد NMRI تیمارشده با دوز بالای نانوذرات نقره سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1395/04/09
11 ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت تخمدان در موش های تیمار شده با نانو ذرات نقره سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1395/04/08
12 مطالعه استریولوژیکی اثر ویتامین E در جلوگیری از اثرات زیان آور سدیم آرسنیت بر تکامل و ساختمان بیضه رت سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی علیرضا شایسته فر (مرحوم) 1389/04/23
13 مطالعه اثر ان-استیل سیستئین، متفورمین و تجویز همزمان آن دو بر فاکتورهای بیوشیمیایی مایع فولیکولی، کیفیت تخمک ها و جنین های حاصله در بیماران با سندرم پلی کیستیک تخمدان (PCOS) تحت درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) ابراهیم چراغی ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) زهرا ابراهیمی، محمد حسین نصر اصفهانی 1393/10/01
14 بررسی استریولوژیک اثر روغن سیاه دانه بر بافت کلیه موش به دنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل زهرا میرزایی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/06/01
15 بررسی اثرتیمارهمزمان دیلتیازم وN-acetylcysteineبرآسیب های ناشی ازایسکمی/ریپرفیوژن به دنبال پیونداتولوگ تخمدان موش درماهیچه سرینی سطحی مریم قنواتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی مجید مهدیه 1392/11/01
16 مطالعه استریولوژیک اثر روغن سیاه دانه (Nigella sativa oil) بر بافت بیضه موش به دنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل آرزو صولتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/04/31
17 بررسی استریولوژیک اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز (Camellia sinensis) بر بافت کلیه موش به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت روژین شاه محمدی ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1393/06/01
18 بررسی اثر ویتامین E بر قدرت زیستی ومهار آپوپتوزیس القا شده توسط بیسفنول A در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ یلدا خانی پور مجید مهدیه، ملک سلیمانی مهرنجانی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1392/11/01
19 اثر محافظتی عصاره هسته انگور سیاه بر روی پارامترهای اسپرم در موش های سوری تیمارشده با فلوکستین زهره حاجی زاده غلامرضا نجفی، ملک سلیمانی مهرنجانی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1392/11/01
20 مطالعه تاثیر همزمان N- استیل سیستئین و اریتروپویتین بر آسیب های ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن و عملکرد تخمدان موش بدنبال انجماد شیشه ای و پیوند هتروتوپیک- اتوگرفت در عضله سرینی سطحی منیره محمودی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی عبد الحسین شاهوردی، حسین ایمانی 1393/09/30
21 ارزیابی اثر بهبود بخش روغن سیاه دانه بر بافت بیضه موش های تیمار شده با بیس فنول آ. مطالعه استریولوژیک مهدی آزادپور سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/05/31
22 بررسی استریولوژیک اثر حفاظتی عصاره زنجبیل بر سمیت کلیوی ناشی از بیس فنل A در موش های بالغ فاطمه رفیعی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1394/06/07
23 بررسی استریولوژیک اثر عصاره زنجبیل بر بافت تخمدان در موش های تیمار شده با بیس فنل A: صدیقه ابراهیم زاده سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1394/06/10
24 تاثیرعصاره زنجبیل در برابر آسیب القا شده با بیس فنل A بر بافت بیضه موش: مطالعه استریولوژیک عاطفه حسنوند سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1394/06/07