سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

صفحه نخست /سیدمحمدعلی شریعت زاده ...
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)
نام و نام خانوادگی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بافت وجنین شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها : اثرهای آنها در سلامت و بیماری تالیف 1386
2 جنین توتیای دریایی تالیف 1383
3 اعمال متقابل سلول ها (برهم کنش های سلول به سلول) تالیف 1385
4 مبانی استریولوژی نوین تالیف عبدالرحمن دزفولیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده 1383
5 ضروریات استریولوژی تالیف 1389
6 بافت شناسی تالیف عبدالرحمن دزفولیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده 1386
7 مروری بر فیزیولوژی و آناتومی دستگاه تولید مثل ترجمه Bastian, Gleen F 1381
8 آپوپتوزیس، مرگ سلولی برنامه ریزی شده، روشهای سنجش انواع مرگ سلولی تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، مومنی 1387
9 اگزوزوم تراپی (کاربرد وزیکول های خارج سلولی، فیزیولوژیک و پاتولوژیک) تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، نطقی 1401
10 مکانیسم های اپی ژنتیک و نقش آن در سلامت و بیماری تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمدی 1401
11 روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی تالیف شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، همتا، آبنوسی 1390
12 مهندسی بافت و پزشکی بازساختی تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، عزیزی 1401
13 اصول و کاربرد میکروسکوپ های نوری و الکترونی تالیف سيد محمدعلي شريعت زاده 1396
14 زیست شناسی اسید هیالورونیک تالیف سيد محمدعلي شريعت زاده 1397
15 زیست شناسی غشا سلول تالیف سيد محمدعلي شريعت زاده 1397
16 مبانی زیست شناسی ترمیم تالیف سيد محمدعلي شريعت زاده 1395
17 کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی تالیف احمد مجد، سيد محمدعلي شريعت زاده 1394
18 راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی تالیف 1388
19 راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی تالیف 1380