ملک سلیمانی مهرنجانی

صفحه نخست /ملک سلیمانی مهرنجانی
ملک سلیمانی مهرنجانی
نام و نام خانوادگی ملک سلیمانی مهرنجانی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بافت وجنین شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مطالعه اثر تیمار همزمان ال کارنیتین و پلاکت لیز شده بر بافت شناسی، عملکرد و تغییرات اپی ژنتیکی تخمدان موش پس از پیوند اتوگرفت در عضله سرینی سطحی خدیجه سنامیری ملک سلیمانی مهرنجانی مریم شاه حسینی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1401/06/30
2 اثر ویتامین C بر تغییرات بافت شناسی و عملکرد تخمدان موش پس از پیوند اتوگرفت با استفاده از داربست فیبرین غنی شده با پلاکت در عضله ی سرینی سطحی مائده طالش ساسانی منیره محمودی، ملک سلیمانی مهرنجانی 1397/11/07
3 اثر ویتامین C بر تغییرات بافت شناسی و عملکرد تخمدان موش پس از پیوند اتوگرفت با استفاده از داربست فیبرین غنی شده با پلاکت در عضله ی سرینی سطحی مائده طالش ساسانی منیره محمودی، ملک سلیمانی مهرنجانی 1397/02/07
4 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرم دیابتی نوع 2 بر بیان ژن های درگیر در ترشح اگزوم ها و رگزایی در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان انسان جعفر رضایی رضا رهبر قاضی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1396/06/20
5 مطالعه اثر مدول الاستیسیته ء داربست اسفنجی فیبروئین ابریشم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از پاپیلای رأسی دندان انسان به استئوبلاست مهری امیری کیا ملک سلیمانی مهرنجانی، سید غلامعلی جورسرایی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1396/07/30
6 مطالعه اثر پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی گرفته شده از بافت چربی و تیمار باPRF(Platelet Rich Fibrin) بر ساختمان و عملکرد تخمدان موش پس از پیوند اتوگرفت تخمدان تازه و انجمادی در عضله سرینی سطحی الهام شجاعفر سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1397/12/12
7 بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر تغییرات بافت شناسی بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش های تیمار شده با دگزامتازون نسرین خردمند ملک سلیمانی مهرنجانی منیره محمودی 1397/06/27
8 اثر حفاظتی سلنیوم بر تغییرات بافت بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش پس از تیمار با دگزامتازون راضیه کامکار ملک سلیمانی مهرنجانی منیره محمودی 1397/06/27
9 اثر ویتامین C بر شاخص های اسپرماتوژنز و تولید روزانه اسپرم در موش های تیمار شده با دگزامتازون صادق زاده فیروزه ملک سلیمانی مهرنجانی منیره محمودی 1395/07/07
10 اثر ان- استیل سیستئین بر شاخص های اسپرماتوژنز و تولید روزانه اسپرم در موش های تیمار شده با دگزامتازون سپیده بخشی ملک سلیمانی مهرنجانی منیره محمودی 1395/08/01
11 اثر حفاظتی ویتامین C بر روی بافت بیضه و جمعیت سلولی سرتولی و اسپرماتوژنیک و تولید روزانه در موش های تیمار شده با سدیم ارسنیت ملک سلیمانی مهرنجانی 1394/10/27
12 اثر ویتامین C بر شاخص های اسپرماتوژنز و تولید روزانه اسپرم در موش های تیمار شده با دگرامتازون ملک سلیمانی مهرنجانی 1395/07/07
13 مطالعه استریولوژیکی اثر ویتامین E در جلوگیری از اثرات زیان آور سدیم آرسنیت بر تکامل و ساختمان بیضه رت سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی علیرضا شایسته فر (مرحوم) 1389/04/23
14 اثر ان-استیل سیستئین بر بافت بیضه، جمعیت سلول های سرتولی و اسپرماتوژنیک و تولید روزانه اسپرم در موش های تیمار شده با پارانونایل فنل مهدی مالمیر ملک سلیمانی مهرنجانی 1394/07/20
15 مطالعه اثر ان-استیل سیستئین، متفورمین و تجویز همزمان آن دو بر فاکتورهای بیوشیمیایی مایع فولیکولی، کیفیت تخمک ها و جنین های حاصله در بیماران با سندرم پلی کیستیک تخمدان (PCOS) تحت درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) ابراهیم چراغی ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) زهرا ابراهیمی، محمد حسین نصر اصفهانی 1393/10/01
16 بررسی استریولوژیک اثر روغن سیاه دانه بر بافت کلیه موش به دنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل زهرا میرزایی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/06/01
17 بررسی اثرتیمارهمزمان دیلتیازم وN-acetylcysteineبرآسیب های ناشی ازایسکمی/ریپرفیوژن به دنبال پیونداتولوگ تخمدان موش درماهیچه سرینی سطحی مریم قنواتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی مجید مهدیه 1392/11/01
18 مطالعه استریولوژیک اثر روغن سیاه دانه (Nigella sativa oil) بر بافت بیضه موش به دنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل آرزو صولتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/04/31
19 بررسی استریولوژیک اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر سمیت القاء شده با بیس فنل آ بر بافت کلیه موش الهام صفری ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/03/01
20 بررسی استریولوژیکی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز (Camelia sinensis) بر بافت بیضه موش های تیمار شده با سدیم ارسنیت محمد حسین شکوهنده ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/07/10
21 بررسی استریولوژیک اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز (Camellia sinensis) بر بافت کلیه موش به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت روژین شاه محمدی ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1393/06/01
22 بررسی اثر ویتامین E بر قدرت زیستی ومهار آپوپتوزیس القا شده توسط بیسفنول A در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ یلدا خانی پور مجید مهدیه، ملک سلیمانی مهرنجانی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1392/11/01
23 بررسی اثر کاتچین چای سبز بر قدرت زیستی و مهار آپوپتوز القا شده توسط بیسفنول A درسلول های بنیادی مزانشیم مغزاستخوان رت بالغ روناک حیدریان ملک سلیمانی مهرنجانی مجید مهدیه 1392/08/01
24 اثر محافظتی عصاره هسته انگور سیاه بر روی پارامترهای اسپرم در موش های سوری تیمارشده با فلوکستین زهره حاجی زاده غلامرضا نجفی، ملک سلیمانی مهرنجانی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) 1392/11/01
25 مطالعه استریولوژیکی اثر کورکومین در جلوگیری از اثرات زیان آور سدیم آرسنیت بر بافت بیضه موش بالغ نجمه حاتمی کیا ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/03/31
26 مطالعه تاثیر همزمان N- استیل سیستئین و اریتروپویتین بر آسیب های ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن و عملکرد تخمدان موش بدنبال انجماد شیشه ای و پیوند هتروتوپیک- اتوگرفت در عضله سرینی سطحی منیره محمودی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی عبد الحسین شاهوردی، حسین ایمانی 1393/09/30
27 ارزیابی استریولوژیک اثر ویتامینE بر بافت بیضه رت بالغ تیمار شده با بیسفنول آ مرضیه امجدی ملک سلیمانی مهرنجانی 1394/06/31
28 ارزیابی اثر بهبود بخش روغن سیاه دانه بر بافت بیضه موش های تیمار شده با بیس فنول آ. مطالعه استریولوژیک مهدی آزادپور سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی 1393/05/31