ملک سلیمانی مهرنجانی

صفحه نخست /ملک سلیمانی مهرنجانی
ملک سلیمانی مهرنجانی
نام و نام خانوادگی ملک سلیمانی مهرنجانی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بافت وجنین شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 مروری بر فیزیولوژی و آناتومی دستگاه تولید مثل ترجمه Bastian, Gleen F 1381
2 آپوپتوزیس، مرگ سلولی برنامه ریزی شده، روشهای سنجش انواع مرگ سلولی تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، مومنی 1387
3 اگزوزوم تراپی (کاربرد وزیکول های خارج سلولی، فیزیولوژیک و پاتولوژیک) تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، نطقی 1401
4 مکانیسم های اپی ژنتیک و نقش آن در سلامت و بیماری تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمدی 1401
5 روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی تالیف شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، همتا، آبنوسی 1390
6 استریولوژی، اصول، روش ها و کاربرد آن در بافت شناسی تالیف ملک سلیمانی مهرنجانی، منیره محمودی 1393
7 مهندسی بافت و پزشکی بازساختی تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، عزیزی 1401