حمیدرضا مومنی

صفحه نخست /حمیدرضا مومنی
حمیدرضا مومنی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا مومنی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم جانوری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 نقش گیرنده های گلوتامیت آینوتروپیک در واکنش آکروزومی و هایپر اکتیو شدن اسپرم موش
2 ارزیابی آنزیم های سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی سرم موش های تیمار شده با کادمیوم و نقش حفاظتی کورکومین
3 مطالعه مرگ سلولی نورونهای حرکتی در قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
4 تاثیر کورکومین بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه، شاخص پراکسیداسیون لیپید و ظرفیت آنتی اکسیدانتی پلاسما در موش های تیمار شده با سدیم ارسنیت
5 تاثیر سیلیمارین بر اسپرم قوچ فراهانی تیمار شده با کادمیم
6 تأثیر مورفین بر روی هورمونهای تنظیم کننده گلوکز خون در موش های دیابتی و غیر دیابتی
7 بررسی نحوه و مکانیسم مرگ سلولی در نورون های حسی عقده های ریشه پشتی نخاع موش
8 بررسی اثرات مورفین هیدروکلراید بر روی گلوکز خون موش سوری و نقش نالکسون
9 بررسی اثر کورکومین روی پارمترهای اسپرمی و بافت بیضه موش های تیمار شده با سدیم ارسنیت
10 ارزیابی کمی قابلیت حیات اسپرم انسان بوسیله سنجش MTT
11 اثر کورکومین بر شاخص های پراکسیداسیون لیپید بیضه و سرم موش های تیمار شده با کادمیوم کلراید