حمیدرضا مومنی

صفحه نخست /حمیدرضا مومنی
حمیدرضا مومنی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا مومنی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم جانوری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی رفتار تومور سرطانی تحت شیمی درمانی با استفاده از الگوی رقابتی مبتنی بر نظریه بازی‌های تکاملی (مطالعه موردی: سرطان پروستات) مهناز حاجی محمدی حمیدرضا مومنی، مهدی سهرابی حقیقت 1401/12/17
2 تاثیر تیوکتیک اسید بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و پارامترهای حیاتی اسپرم‌ انسان تیمار شده با کادمیوم زینب علایی کرهرودی حمیدرضا مومنی طاهره اعتمادی 1402/09/06
3 Correlation between the risk factors in cerebrovascular and cardiovascular disease with osteoporosis disease in type 2 Diabetes mellitus زهرا رزاق حمیدرضا مومنی 1402/06/12
4 Study of physiological and histological protective effect of aqueous extract of mulberry in testes and epididymis of male in rabbits treated with cadmium chloride زهرا مهدی کاظم الغزالی حمیدرضا مومنی 1402/06/12
5 Assessment of some biomarkers related with multiple myeloma disease in Iraqi patients اسیل الجنابی حمیدرضا مومنی 1402/06/12
6 Physiological and histological study of the protective role of aqueous extract of ashwagandha in testes and epididymis of male rabbits treated with lead acetate صلاح مهدی کاظم الغزالی حمیدرضا مومنی 1402/06/12
7 Evaluation the Protective Role of Aqueous Extract of Asparagus on Some Physiological and Histological Parameters in the Liver of Male Rabbits Treated with Monosodium Glutamate حسن موسی حمیدرضا مومنی 1402/06/12
8 Determining the effect of omega-3 on some biochemical and tissue variables in white rats exposed to oxidative stress induced by phenobarbital عباس جیاد حمیدرضا مومنی 1402/06/12
9 Potent ameliorative role of spirulina(Arthrospira platensis) in testicular toxicity caused by cisplatin in rats ایام رزاق عبدالکظم حمیدرضا مومنی 1402/06/12
10 تاثیر تیوکتیک اسید بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و پارامترهای حیاتی اسپرم انسان تیمار شده با کادمیوم فاطمه آشنا حمیدرضا مومنی طاهره اعتمادی 1401/12/22
11 تأثیر سیلیمارین بر پارامترهای حیاتی و شاخص‌های استرس اکسیداتیو اسپرم‌های تحت فریز و ذوب انسان زینب علایی کرهرودی حمیدرضا مومنی طاهره اعتمادی 1401/12/23
12 بررسی ارتباط کیفیت اسپرم، سطح شاخص های استرس اکسیداتیو، تمامیت DNA و بیان ژن های CatSper1 و SEPT4 در اسپرم مردان نابارور آستنوتراتواسپرم فهیمه نقی جلال آبادی حمیدرضا مومنی ابراهیم چراغی 1400/12/10
13 اثرتمرینات تناوبی باشدت بالا (HIIT) برسطوح سرمی مالون دی آلدئید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ساختار بافت بیضه موش های صحرایی نر تحت رادیوتراپی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش حمیدرضا مومنی، علی صارمی 1399/11/27
14 بررسی اثرات کادمیوم کلراید بر پارامترهای حیاتی لنفوسیت انسان منا سادات میرکمالی حمیدرضا مومنی مجید کمیجانی، قاسم مسیبی 1398/11/06
15 بررسی اثرات آلومینیوم کلراید بر پارامترهای حیاتی لنفوسیت انسان محمود علیدادای حمیدرضا مومنی مجید کمیجانی، قاسم مسیبی 1398/10/30
16 بررسی اثر محافظتی کوئرستین بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی شاخ های شکمی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ حمیدرضا نقلی نیلوفر دربندی، حمیدرضا مومنی 1398/11/06
17 اثر پنتوکسی فیلین بر نقص حافظه، سلول های هرمی ناحیه ی CA1 هیپوکمپ و آنزیم های آنتی اکسیدانی سرم خون در رت های نر تیمار شده با نانو ذره ی اکسید روی زینب واشقانی فراهانی نیلوفر دربندی حمیدرضا مومنی 1399/11/13
18 بررسی اثر حفاظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و شاخص های استرس اکسیداتیو در اسپرم های انسان تیمار شده با کادمیوم کلراید الهام عباسی حمیدرضا مومنی علی اصغر غفاری زاده 1398/04/17
19 بررسی دخالت ناحیه ی تگمنتوم شکمی در اثرات گرلین بر فراموشی ناشی از مورفین آتنا یادگاری حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی فرزانه نظری سرنجه 1397/06/26
20 اثر نانو ذره ی اکسید روی بر به خاطر آوری حافظه و سلول های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های نر نزاد ویستار سهیلا خسروی نیلوفر دربندی حمیدرضا مومنی 1396/11/15
21 تاثیر سیلیمارین بر تمامیت غشا و DNA اسپرم انسان تیمار شده با کادمیوم طاهره اعتمادی حمیدرضا مومنی علی اصغر غفاری زاده، نیلوفر دربندی 1396/11/14
22 بررسی وجود و نقش کانال های آبی در اسپرم انسان عطیه آل یاسین حمیدرضا مومنی مجید مهدیه 1396/11/14
23 بررسی اثر عصاره پوست بادمجان بر تحرک اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از انجماد-ذوب حمیدرضا خدادادی مهدی خدایی مطلق حمیدرضا مومنی، مهدی کاظمی بنچناری 1396/09/12
24 مطالعه تاثیر میواینوزیتول در حضور و عدم حضور اسید بوریک بر توان زیستی و توان تکثیری سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت به عنوان پشتوانه سلولی در ترمیم استخوان مینا اولیائی محمد حسین آبنوسی، حمیدرضا مومنی 1395/11/11
25 بررسی نقش گیرنده های گلوتامات Ionotropic بر واکنش آکروزومی اسپرم انسان ابوالقاسم نعیمی حمیدرضا مومنی نیلوفر دربندی 1395/10/28
26 تأثیر سیلیمارین بر پارامترهای اسپرم انسان تیمار شده با آلومینیوم کلراید معصومه آقاشاهی حمیدرضا مومنی نیلوفر دربندی 1395/10/28
27 تاثیر ان استیل سیستئین بر نقص حافظه القا شده توسط استرپتوزوتوسین و سلول های هرمی ناحیه CA1هیپوکامپ و برخی فاکتورهای سرم خون مهشید تاجیانی نیلوفر دربندی حمیدرضا مومنی 1394/08/12
28 مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر حافظه و سلول‎های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین سمیرا مقدسی نیلوفر دربندی حمیدرضا مومنی 1395/07/06
29 ساخت و بررسی نانوکامپوزیت های هوشمند پلیمری بر پایه پلیمرهای طبیعی مانند نشاسته و سلولز و نانو ذرات سیلیکاتی و اکسیدی زینب میرزاخانیان خلیل فقیهی حمیدرضا مومنی، ابوالفضل براتی 1394/08/27
30 تاثیر سیلیمارین بر پراکسیداسیون لیپید و ظرفیت آنزیم های سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی سرم موش های تیمار شده با کادمیوم الهام فرجاد حمیدرضا مومنی 1394/08/12
31 ساخت و بررسی نانو کامپوزیت های هوشمند پلیمری بر پایه پلیمرهای طبیعی مانند نشاسته و سلولز و نانو ذرات سیلیکاتی و اکسیدی زینب میرزاخانیان حمیدرضا مومنی 1394/10/15
32 بررسی اثر سیلیمارین و فلاونوئیدهای آرتیشو بر روی آپوپتوزیس نورون های حرکتی قطعات کست شده نخاع موش های بالغ فرزانه مشاوری نجف آبادی حمیدرضا مومنی 1394/09/12
33 بررسی اثر سیلیمارین بر شاخص های استرس اکسیداتیو، آنزیم های سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی، هیستوپاتولوژی بیضه و هورمون تستوسترون در موش های تیمار شده با کادمیوم کلراید طیبه فرجی حمیدرضا مومنی 1394/10/22