حمیدرضا مومنی

صفحه نخست /حمیدرضا مومنی
حمیدرضا مومنی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا مومنی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم جانوری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 تاثیر سیلیمارین بر قابلیت حیات، تحرک و شاخصهای استرس اکسیداتیو اسپرم های تحت فریز و ذوب انسان
2 تاثیر کوئرستین بر قابلیت تحرک، حیات و شاخصهای استرس اکسیداتیو اسپرمهای تحت فریز و ذوب انسان
3 Toxic effect of cadmium chloride on viability and membrane integrity of human lymphocytes
4 Toxic effects of aluminum chloride on viability and membrane integrity of human lymphocytes
5 Neuroprotective effect of quercetin on oxidative stress and apoptosis of motor neurons in cultured spinal cord slices of adult mouse
6 The effect of Pentoxifyllin on Zno NPs-induced memory deficits and hippocampal CA1 cells in the male Wistar rats
7 Oxidative Stress Induced by Cadmium Chloride in Human Sperm Viability and Motility-Protective of Silymarin
8 Experssion of aquaporin-3 and the role of aquaporins in human sperm motility
9 Protective role of silymarin on activity of antioxidant enzymes in human sperm treated with lithium
10 The oxidative stress is induced by lithium chloride in human sperm motility and vaiability-protective effects of silymarin
11 The effect of in vitro Solanum melongena extract added to the semen extender on the progressive sperm motility after freezing in ram
12 The effect of various concentrations of eggplant peel extract on quality membrane integrity Farahani ram sperm breeding
13 Antioxidant effect of eggplant peel (Solanum melongena) extract in egg yolk-based semen extender on sperm viability during cryopreservation
14 Survey effect of extract eggplant peel on motility sperm frozen after thawing
15 سلیمارین سبب حفظ تمامیت DNAاسپرم ناشی از کلرید کادمیوم می شود
16 Aquaporin 3 expression and the role of aquaporins in plasma membrane and acrosome integrity of human sperm
17 The role of auaporins in human sperm motility, viability and mitochondrial membrane potential
18 The protective effect of silymarin on motility, viability, plasma membrane and acrosome integrity of human sperm treated with cadmium
19 Protective effect of silymarin on plasma membrane and DNA integrity of human sperm treated with cadmium chloride
20 Ghrelin improved morphine-induced memory impairment in male rats
21 The Effect of ZnO NP on induced memory loss and Hippocampal CA1 Health Neurons.
22 تاثیر ان - استیل سیستئین بر نقص حافظه القا شده توسط استرپتوزوتوسین و سلول های هرمی ناحیهCA1 هیپوکامپ
23 تاثیر متفورمین بر نقص حافظه القا شده توسط استرپتوزوتوسین و نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ
24 The effect of acute and chronic metformin on streptozotocin -induced memory loss and hippocampal CA1 health neurons
25 اثر سیلیمارین بر پارامترهای اسپرم انسان تیمار شده با آلومینیوم کلراید
26 Effects of silymarin on the lipid peroxidation and total antioxidant power of human sperm treated with aluminium choloride
27 اثر محافظتی سیلیمارین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با کادمیوم
28 سیلیمارین قادر است کاهش فعالیت آنزیم های سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی سرم موش های تیمار شده با کادمیوم را بهبود بخشد
29 اثر سیلیمارین بر جبران کاهش فعالیت آنزیم های سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی بیضه موش های تیمار شده با کادمیوم کلراید
30 Protective effect of silymarin on lipid peroxidation and antioxidant capacity of sperm in mice treated with cadmium
31 The protective effect of silymarin on the markers of oxidative stress in testis of mice treated with cadmium chloride
32 القاء آپوپتوزیس در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
33 اثر سدیم آرسنیت بر ایجاد آپوپتوزیس در سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت
34 Calpain activation and apoptosis in motor neurons of cultured adult mouse spinal cord slices
35 مطالعه مرگ سلولی در نورون های حسی عقده های ریشه پشتی نخاع موش بالغ
36 تاثیر بلاکر کانال های کلسیمی بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ
37 Inhibitory effect of voltage sensitivecalcium channels blocker andNa+/Ca2+ exchangers inhibitor onapoptosis of motor neurons inadult spinal cord slices
38 THE PROTECTIVE EFFECT OF SILYMARIN ON DNA INTEGRITY AND NUCLEAR CONDENSATION OF RAM SPERM TREATED WITH SODIUM ARSENITE
39 Protective effect of curcumin and Curcuma longa extract on apoptosis of motor neurons in cultured spinal cord slices of adult mouse
40 THE EFFECTS OF CURCUMIN LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANET CAPACITY IN SERUM AND TESTES IN CADMIUM
41 study of the protective effect of curcumin on motor neurons apoptosis of cultured spinal cord slices of adult mouse
42 study of the protective effect of curcuma longa total extract on apoptosis of motor neurons in cultured spinal cord slices of adult mouse
43 the effect of silymarin on acrosom integrity and DNA integrity of ram sperm treated with cadmium
44 the effect of silymarin on acrosom integrity and DNA integrity of ram sperm treated with lithium