حمیدرضا مومنی

صفحه نخست /حمیدرضا مومنی
حمیدرضا مومنی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا مومنی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم جانوری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 The Detection of CatSper1 and CatSper3 Expression in Men with Normozoospermia and Asthenoteratozoospermia and Its Association with Sperm Parameters, Fertilization Rate, Embryo Quality Reproductive Biology
2 The correlation of Septin4 gene expression with sperm quality, DNA damage, and oxidative stress level in infertile patients Anatomy and ell Biology
3 In Vitro Coexposure of Silymarin with Lithium Chloride Preserves Human Sperm Quality: A Useful Approach to Reduce Oxidative Damages Andrilogia
4 The effect of Eggplant peel extract addition (Solanummelongena) on Farahani ram sperm after oxidative stress (freeze-thawing) Iranian Veterinary Journal
5 Comparing the acute and chronic effects of metformin and antioxidant protective effects of N-acetyl cysteine on memory retrieval and oxidative stress in rats with Alzheimer’s disease Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences
6 Involvement of caspase-3 in apoptosis of human lymphocytes exposed to cadmium chloride Human and Experimental Toxicology
7 ارزیابی مقایسه ای تأثیر عصاره پوست بادمجان (Solanum melongena) بر اسپرم قوچ فراهانی در شرایط نگهداری سرد پژوهش هاي توليدات دامي
8 Silymarin modulates cadmium-induced oxidative stress in human spermatozoa ANDROLOGIA
9 The Effects of Pentoxifylline on Memory in Male Rats Treated with Zinc Oxide NPs Journal of Inflammatory Diseases
10 A novel role for involvement of N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptors in sperm acrosome reaction ANDROLOGIA
11 Glutamate Excitotoxicity; a Possible Mechanism for Apoptosis of Motoneurons in Adult Mouse Spinal Cord Slices NEUROPHYSIOLOGY+
12 Association of Herpes simplex virus I&II infections with rs187084 SNP of TLR9 and male infertility ANDROLOGIA
13 Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
14 Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
15 Quantitative evaluation of human sperm viability using MTT assay: A laboratory study International Journal of Reproductive BioMedicine
16 Impact of silymarin on cadmium-induced apoptosis in human spermatozoa ANDROLOGIA
17 Impact of aluminium toxicity on vital human sperm parameters—Protective effects of silymarin ANDROLOGIA
18 Aquaporin3 expression and the potential role of aquaporins in motility and mitochondrial membrane potential in human spermatozoa ANDROLOGIA
19 Curcumin protects the testis against cadmium-induced histopathological damages and oxidative stress in mice Human and Experimental Toxicology
20 هیپوکامپ CA مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
21 The effect of verapamil on ischemia/reperfusion injury in mouse ovarian tissue transplantation Biomedicine and Pharmacotherapy
22 تاثیر ان استیل سیستئین بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو، ذرات چربی و گلوکز در سرم خون رت‎های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان
23 اثر ان استیل سیستئین بربه خاطرآوری حافظه، سلول های هرمی ناحیه یCA1 هیپوکامپ و برخی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در سرم خون موش های صحرایی تیمار شده با نانوذرات اکسید روی مجله پزشكي اروميه
24 اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم های تیمار شده با آلومینیوم مجله سلول و بافت
25 اثر کورکومین بر تمامیت غشا و شاخص های استرس اکسیداتیو بیضه و سرم موش های تیمار شده با کادمیوم کلراید مجله سلول و بافت
26 بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ پژوهش هاي علوم دامي ايران
27 اثر سیلیمارین و لیتیم کلراید بر یکپارچگی DNA و وضعیت اسپرم اپیدرمی قوچ مجله سلول و بافت
28 بررسی اثر گیاه دارویی خار مریم بر اندازه قطر هسته و شکست DNA اسپرم تیمار شده با کلرید کادمیوم در قوچ نژاد فراهانی نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)
29 بررسی اثر ان استیل سیستئین بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون‎های سالم ناحیهCA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
30 مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر شاخص‎های استرس اکسیداتیو در سرم رت‎های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
31 Silymarin Ameliorates Oxidative Stress and Enhances Antioxidant Defense System Capacity in Cadmium-Treated Mice (Cell Journal (Yakhteh
32 Protective effects of silymarin on testis histopathology, oxidative stress indicators, antioxidant defence enzymes and serum testosterone in cadmium‐treated mice ANDROLOGIA
33 Myo-inositol at High Concentration Reduced Viability and Proliferation of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells via Electrolyte Imbalance and Elevation of Aerobic Metabolism Journal of Genetic Resources
34 Curcumine inhibits the adverse effects of sodium arsenite in mouse epididymal sperm International Journal of Fertility & Sterility
35 تاثیر سیلیمارین بر تمامیت DNA و هسته اسپرم قوچ تیمار شده با سدیم آرسنیت مجله سلول و بافت
36 Effect of curcumin on kidney histopathological changes, lipid peroxidation and total antioxidant capacity of serum in sodium arsenite-treated mice EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY
37 Effect of Cornus mas fruit flavonoids on memory retention, level of plasma glucose and lipids in an intra-cerebroventricular streptozotocin-induced experimental Alzheimer’s disease model in Wistar rats Environmental and Experimental Biology
38 نقش حفاظتی سیلیمارین و فلاونوئیدهای آرتیشو (Cynara scolymus) در مقابل آپوپتوزیس نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش های سوری بالغ مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
39 Protective effect of silymarin on viability, motility and mitochondrial membrane potential of ram sperm treated with sodium arsenite International Journal of Reproductive BioMedicine
40 Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
41 Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
42 بررسی تأثیر کورکومین بر پارامترهای اسپرمی آسیب های ناشی از کادمیوم در موش پژوهنده
43 Silymarin protects plasma memberane and acrosome integrity in sperm treated with sodium arsenite International Journal of Reproductive BioMedicine
44 اثر سیلیمارین بر غشای پلاسمایی و آکروزوم اسپرم های تیمار شده با آلومینیوم کلراید مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
45 اثر محافظتی کورکومین و عصاره زردچوبه بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
46 Synthesis and characterization of fast-swelling porous superabsorbent hydrogel based on starch as a hemostatic agent Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition
47 تاتیر تجویز پروژسترون پس از تحریک تخمک گذاری بر میزان رگزایی و تغییرات کمی آندومتررحم موش در زمان لانه گزینی دانش و تندرستي
48 Effects of Garlic(Allium sativum) on Blood Suger and Nephropathy in Diabetic Rats Journal of Biological Science
49 نقش بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
50 بررسی اثرات مورفین هیدروکلراید بر روی گلوکز خون موش سوری و نقش نالکسون مجله علوم دانشگاه تهران (منتشر نمي شود)
51 نقش حفاظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ تیمار شده با کادمیوم کلراید پژوهش هاي علوم دامي ايران
52 ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت سلول و بافت
53 مرگ سلولی در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
54 Effects of vitamin E on sperm parameters and reproductive hormones in developing rats treated with para-nonylphenol Iranian Journal of Reproductive Medicine
55 اثر سدیم آرسنیت بر قدرت زیستی، مورفولوژی و نمایه پروتئینی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان
56 ارزیابی قابلیت حیات قطعات نخاع موش بالغ به وسیله سنجش MTT مجله زيست شناسي ايران
57 اثر مت فورمین بر بیان ژن Pdx-1 طی تکامل پانکراس موش مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
58 اثر ترکیب پلی آمینی tdmtn بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی در قطعات کشت شده نخاع موش بالغ ياخته
59 ساخت داربست طبیعی از عصب سیاتیک و ارزیابی توانایی زیستی سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی کاشته شده بر روی آن سلول و بافت
60 تاثیر کلیت کننده های کلسیمی بر مهار اپتوزیس نورونهای حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ سلول و بافت
61 Effects of vitamin E on ovarian tissue of rats following treatment with p-nonylphenol: A stereological study - Iranian Journal of Reproductive Medicine
62 اثر محافظتی ویتامین E بر روی پارامترهای اسپرم رت های بالغ تیمار شده با پارا نونایل فنل سلول و بافت
63 بررسی نقش رسپتورهای اپیوئیدی در تغییرات گلوکز خون موش های بالب سی تیمار شده با مورفین مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
64 تاثیر مورفین بر هورمون های تنظیم کننده ی گلوکز خون (انسولین، کورتیزول و اپی نفرین) در موش های دیابتی و غیردیابتی مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
65 ROLE OF CALPAIN IN APOPTOSIS (Cell Journal (Yakhteh
66 A Sensor for Simultaneous Determination of Dopamine and Morphine in Biological Samples Using a Multi-Walled Carbon Nanotube/Chitosan Composite Modified Glassy Carbon Electrode NTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
67 Effect of vitamin E on sperm number and testis histopathology of sodium arsenite-treated rats Reproductive Biology
68 Induction of Apoptosis in the Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Following Sodium Arsenite Treatment with the Dose Lesser than that Used for Treatment of Malignant Patient Iranian Journal of Basic Medical Sciences
69 The induction of apoptosis and autophagy in rats bone Marrowmesenchymal stem cells following in vitrotreatment with p-Nonylphenol Iranian Journal of Science and Technology
70 Effects of A Voltage Sensitive Calcium Channel Blocker and A Sodium-Calcium Exchanger Inhibitor on Apoptosis of Motor Neurons in Adult Spinal Cord Slices (Cell Journal (Yakhteh
71 Effect of cinnamon extract on male reproductive physiology in mice Advances in Environmental Biology
72 l-Proline-catalyzed diastereoselective synthesis of cis-isoquinolonic acids and evaluation of their neuroprotective effects Tetrahedron Letters
73 کنترل مود لغزشی سیستم های پرش مارکوف همراه با تاخیر متغیر با زمان با ماتریس نرخ احتمال انتقال نیمه معلوم كنترل
74 اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش‎های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
75 Caspase-dependent apoptosis in motor neurons of adult mouse spinal cord slices Iranian Journal of Science and Technology
76 Comments on “Delayed-state-feedback exponential stabilization for uncertain Markovian jump systems with mode-dependent time-varying state delays” Nonlinear Dynamics
77 Caspase-Mediated Apoptosis in Sensory Neurons of Cultured Dorsal Root Ganglia in Adult Mouse (Cell Journal (Yakhteh