محمد حسین آبنوسی

صفحه نخست /محمد حسین آبنوسی
محمد حسین آبنوسی
نام و نام خانوادگی محمد حسین آبنوسی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی اثر متقابل کورکومین و دی -2-اتیل هگزیل فتالات برروی تکثیر و تمایز سلول های مزانشیم مغز استخوان رت محجوبه لک محمد حسین آبنوسی 1402/06/29
2 تأثیر کاتچین هیدرات بر سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت تیمار شده با DEHP در شرایط آزمایشگاهی زهرا احمدی محمد حسین آبنوسی 1402/06/29
3 اثر متقابل دی-2-اتیل هگزیل فتالات (DEHP) و گالیک اسید بر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی ماهرخ پرواز محمد حسین آبنوسی 1402/06/27
4 مطالعه ی برهم کنش همزمان داروهای دوکسوروبیسین و اتوپوزاید با آلبومین سرم انسانی پریسا ناصحی محمد حسین آبنوسی، جواد سرگلزائی 1401/06/30
5 تاثیر کاتچین‌هیدرات بر تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت تیمار‌شده با کادمیوم در شرایط آزمایشگاهی معین اشراقی جواد سرگلزائی، محمد حسین آبنوسی 1401/06/30
6 بررسی اثر سیلیمارین بر تأثیر سوء کادمیوم بر تمایز استئوژنیک ‌سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی مهشید جهانبخش جواد سرگلزائی، محمد حسین آبنوسی 1401/06/30
7 اثر محافظتی گالیک اسید بر مسمومیت ناشی از کادمیوم در خلال تمایز استئوژنیک سلول‌های مزانشیم بنیادی مغز استخوان رت در شرایط آزمایشگاهی فرشید نظری محمد حسین آبنوسی، جواد سرگلزائی 1401/06/30
8 اثر دی 2-اتیل هگزیل فتالات بر سیکل سلولی سلولهای بنیادی مزانیشیم مغز استخوان رت زهرا شایگان فر محمد حسین آبنوسی جواد سرگلزائی 1399/11/08
9 بررسی اثر بتایین بر شاخص های مولکولی و بیوشیمیایی مسیر استرس اکسیداتیو و استروئیدوژنز در سلول های گرانولوزای موش در حضور گلوکز بالا فاطمه موسوی آرو محمدرضا تابنده، محمد حسین آبنوسی 1399/11/08
10 مقایسه ی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ارقام برنج هوازی و بی هوازی در پاسخ به تنش خشکی سکینه (فاطمه) ذوالفقاری مجید مهدیه، محمد حسین آبنوسی 1398/06/31
11 بررسی روند تکثیر سلولهای مزانشیمی مغز استخوان و تمایز آن به استئوبلاست در حضور دی-2-اتیل هگزیل فتالات در محیط آزمایشگاهی زهرا علی یاری بابلقانی محمد حسین آبنوسی 1396/11/15
12 بررسی اثر دی اتانول آمین بر تکثیر و تمایز سلول های مزانشیم مغز استخوان به استئوبلاست در محیط آزمایشگاهی ستاره سادات حسینی محمد حسین آبنوسی 1396/11/14
13 بررسی مکانیسم مولکولی تأثیر پارا- نونایل فنل بر تمایز سلول های مزانشیم مغز استخوان به استئوبلاست در محیط آزمایشگاهی سینا معصومی محمد حسین آبنوسی 1396/11/11
14 بررسی اثر متقابل کاتچین هیدرات و اسید بوریک بر توان زیستی و توان تکثیری سلول های مزانشیم مغز استخوان رت سمیرا منصوری محمد حسین آبنوسی 1395/11/06
15 بررسی اثر متقابل اسید گالیک و اسید بوریک بر توان زیستی و توان تکثیری سلول های مزانشیم مغز استخوان رت سمیه یارس محمد حسین آبنوسی 1395/10/26
16 مطالعه تاثیر میواینوزیتول در حضور و عدم حضور اسید بوریک بر توان زیستی و توان تکثیری سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت به عنوان پشتوانه سلولی در ترمیم استخوان مینا اولیائی محمد حسین آبنوسی، حمیدرضا مومنی 1395/11/11
17 بررسی اثر دوز میلی مولار نیتریک اکساید بر کاهش تکثیر، تمایز و فعالیت بیوشیمیایی سلول های مزانشیم مغز استخوان رت سعدیه پری محمد حسین آبنوسی رضا پاکیاری (بازنشسته) 1394/10/19
18 بررسی تاثیر سیگنالینگ مولکول N0 بر تکثیر و فعالیت بیوشیمیایی سلولهای مزانشیم مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی عاطفه محمدی محمد حسین آبنوسی رضا پاکیاری (بازنشسته) 1394/07/25
19 بررسی میزان فعالیت آنزیم های مهار کننده استرس اکسید اتیو و توانایی حیات کالوس گیاه پریوش تیمار شده با فلز سرب سارا قره شیخ لو محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) مجید مهدیه 1392/10/10