محمد حسین آبنوسی

صفحه نخست /محمد حسین آبنوسی
محمد حسین آبنوسی
نام و نام خانوادگی محمد حسین آبنوسی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 Due to insolubility, curcumin partially was able to compensate oxidative stress induced by di-2-ethylhexyl phthalate to improve osteogenic differentiation of BMSCs
2 Gallic acid improved osteo-differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells via activation of BMP/RUNX2 pathway following induction of oxidative stress by di-2-ethylhexyl phthalate
3 مطالعه اثر کاتچین هیدرات بر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت تیمار شده با دی 2-اتیل هگزیل فتالات
4 بررسی توان کورکومین در مقابله با اثر اکسیداتیو دی 2-اتیل هگزیل فتالات (DEHP) در سلول‌های مزانشیم مغز استخوان رت
5 بررسی توان اسیدگالیک در مقابله با اثر اکسیداتیو دی‌2-اتیل‌هگزیل‌فتالات در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان
6 مقایسه فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور فلز سرب در محیط کشت کالوس گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L)
7 بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) در محیط کشت حاوی غلظتهای مختلف سدیم نیترو پروساید
8 تاثیر فلز کادمیم بر مایه پروتئین، میزان کل فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L)
9 القا ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پاسخ ب تنش اکسیداتیو ناشی از حضور پراکسید هیدروژن در محیط کشت سلولی گیاه پریوش (Catharanthus Roseus L)
10 Long Term Exposure to Nitric Oxide Caused Cell Cycle Arrest Due to Down-Regulation of Cdk2 and CDK4
11 دی 2 - اتیل هگزیل فتالات با کاهش بیان Cdk2 و Cdk4 باعث کاهش توانائی تکثیر و توانائی حیات سلولهای بنیادی مزانشیم مغزاستخوان رت ش د
12 exogenous nitric oxide induced early mineralization in rat bone marrow Mesenchymal stem cells via activation of alkaline phosphatase
13 مطالعه اثر دی- 2-اتیل هگزیل فتالات بر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت
14 بررسی اثر سایتوتوکسیک دی اتانول آمین بر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان
15 ارانونایل فنل با تأثیر بر متابولیسم سلول و القای استرس اکسیداتیو باعث کاهش توانایی حیات و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان شد
16 القاء آپوپتوزیس در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
17 اثر سدیم آرسنیت بر ایجاد آپوپتوزیس در سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت
18 Fluorides effects on leaf protein of arboreal tree species
19 بررسی آزمایشگاهی اثر پارانونایل فنل بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت به استئوبلاست
20 اثر طولانی مدت کامیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلولهای بنادی مزانشیمی مغز
21 اثر کوتاه مدت کامیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلولهای بنادی مزانشیمی مغز
22 مقایسه فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور فلز سرب در محیط کشت کالوس گیاه پریوش
23 تاثیر غلظت های مختلف فلز نیکل بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در کالوس گیاه پریوش
24 بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت انزین های انتی اکسیدانی گیاه پریوس در محیط کشت حاوی غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید
25 تاثیر فلز کادمیم بر نمایه پروتئینی،میزان کل فلاونوئید ها،آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش
26 مقایسه فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور پراکسید هیدروژن در محیط کشت سلولی گیاه پریوش
27 effect of green tea (camellia sinensis) extract on sperm parmeters in adult male rats