عباس عموچی

صفحه نخست /عباس عموچی
عباس عموچی
نام و نام خانوادگی عباس عموچی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Systematic Review of the Theories and Applications of Acoustic Levitation of Liquids Mechanics of Advanced and Smart Materials Journal