فرهنگ جاریانی

صفحه نخست /فرهنگ جاریانی
فرهنگ جاریانی
نام و نام خانوادگی فرهنگ جاریانی
شغل پژوهشگر خارجی
تحصیلات مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 A Pre-Trained Ensemble Model for Breast Cancer Grade Detection Based on Small Datasets Iranian Journal of Health Sciences