سجاد برخوری مهنی

صفحه نخست /سجاد برخوری مهنی
سجاد برخوری مهنی
نام و نام خانوادگی سجاد برخوری مهنی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر درد عصب سیاتیک ورزشکاران فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد