حسن ملکی

صفحه نخست /حسن ملکی
حسن ملکی
نام و نام خانوادگی حسن ملکی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اثربخشی آموزش غنی شده با نقشه مفهومی بر یادگیری، یادداری و بار شناختی دانش آموزان کم توان ذهنی كودكان استثنايي صاحب امتياز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش