فاطمه رستمی حصوری

صفحه نخست /فاطمه رستمی حصوری
فاطمه رستمی حصوری
نام و نام خانوادگی فاطمه رستمی حصوری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی امکان بهبود ماندگاری گل شاخه بریده رز رقم Avalanche با استفاده از تیمارهای پس از برداشت سولفات آلومینیوم، نیتریک اکسید و سالیسیلیک اسید فاطمه رستمی حصوری علیرضا خالقی علی خدیوی 1400/11/09