فرزانه سادات کشوری طباطبائی

صفحه نخست /فرزانه سادات کشوری طباطبائی
فرزانه سادات کشوری طباطبائی
نام و نام خانوادگی فرزانه سادات کشوری طباطبائی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک