ذبیح پیرانی

صفحه نخست /ذبیح پیرانی
ذبیح پیرانی
نام و نام خانوادگی ذبیح پیرانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری اسلامی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، رضایت و میزان اعتماد زناشویی در زوجهای جوان سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
2 اثربخشی آموزش مجازی مبتنی بر چندرسانه‌ای تعاملی، فیلم و عامل آموزش بر میزان یادگیری و بار شناختی در شرایط کووید- 19 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
3 طراحی و آزمون مدل عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‌گری تاب آوری و خودکارآمدی در شرایط کووید- 19 مجله علوم پزشکی رازی
4 مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر روش شناختی-رفتاری اسلامی و ذهن‌آگاهی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه، رضامندی و اعتماد زناشویی در زوج‌های جوان شهر اراک مطالعات اسلامی زنان و خانواده
5 Study of the mediating role of self-efficacy in the relation of parenting styles with social participation of adolescents مجله علوم پزشکی کاشان
6 بررسی نقش میانجیگرانه خودتنظیمی در رابطه بین سبک‌های فرزندپروری با اشتیاق به مشارکت اجتماعی مجله تحقیقات علوم رفتاری
7 Study of the Mediating Role of Self‑efficacy in the Relation of Parenting Styles with Social Participation of Adolescents Journal of Kashan University of Medical Sciences