فاطمه فرنقی زاده

صفحه نخست /فاطمه فرنقی زاده
فاطمه فرنقی زاده
نام و نام خانوادگی فاطمه فرنقی زاده
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Feature Selection Using Neighborhood based Entropy Journal of universal computer sciences