سبحان آکریم علمدار

صفحه نخست /سبحان آکریم علمدار
سبحان آکریم علمدار
نام و نام خانوادگی سبحان آکریم علمدار
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیولوژی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مقایسه پروتکل های بر پایه کلومیفن سیترات با پروتکل مرسوم سیدر پروژسترون و PMSG و اثر آن بر عملکرد تولید مثلی میش های افشاری در فصل تولید مثل سبحان آکریم علمدار مهدی خدایی مطلق محمد یحیائی 1399/08/19