دانیال شیرزادی

صفحه نخست /دانیال شیرزادی
دانیال شیرزادی
نام و نام خانوادگی دانیال شیرزادی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات آموزش زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Developing an Academic Word List for the Students of Health Information Management: A Corpus Study Iranian Journal of English for Academic Purposes