بهزاد عرب

صفحه نخست /بهزاد عرب
بهزاد عرب
نام و نام خانوادگی بهزاد عرب
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تهیه جاذبهای کربنی با پیرولیز مواد دورریز کشاورزی بهزاد عرب احسان صالحی محمد ولاشجردی 1398/11/14