وحید ملک محمودی

صفحه نخست /وحید ملک محمودی
وحید ملک محمودی
نام و نام خانوادگی وحید ملک محمودی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت راهبردی در ورزش
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاثیر ابعاد قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه باشگاه های ورزشی رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي