فاطمه انصاری

صفحه نخست /فاطمه انصاری
فاطمه انصاری
نام و نام خانوادگی فاطمه انصاری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Oleic acid-functionalized TiO2 nanoparticles for fabrication of PES-based nanofiltration membranes Chemical Engineering Research and Design