محمد حسین شکور

صفحه نخست /محمد حسین شکور
محمد حسین شکور
نام و نام خانوادگی محمد حسین شکور
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Net-U : Convolutional Network for Segmentation with DIC-C2DH-HeLa Dataset اکتشاف و پردازش هوشمند دانش.
2 Deep multi-task learning structure for segmentation and classification of supratentorial brain tumors in MR images Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management
3 Weighted Constraint Feature Selection of Local Descriptor for Texture Image Classification IEEE ACCESS
4 الگوی دودویی محلی بهبود یافته چند مقیاسی به منظور استخراج ویژگی و طبقه بندی مرجانهای دریایی مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر
5 Automatic determination of ventricular indices in hydrocephalic pediatric brain CT scan Interdisciplinary Neurosurgery
6 An efficient image segmentation scheme for determination of cranial index in scaphocephalic patients Intelligence-Based Medicine
7 Feature selection and mapping of local binary pattern for texture classification Multimedia Tools and Applications
8 Machine learning-based identification of craniosynostosis in newborns Machine Learning with Applications
9 طبقه بندی تصاویر بافتی نویزدار با استفاده از شبکه عصبی عمیق و الگوی دودویی محلی کامل بينايي ماشين و پردازش تصوير
10 ارائه یک توصیفگر عمومی مبتنی بر الگوی دودویی محلی وزندار به منظور بازیابی تصاویرمادون قرمز بينايي ماشين و پردازش تصوير
11 Noise robust and rotation invariant texture classification based on local distribution transform Multimedia Tools and Applications
12 Radial mean local binary pattern for noisy texture classification Multimedia Tools and Applications
13 Repeating average lter for noisy texture classi cation Scientia Iranica
14 Noise robust and rotation invariant entropy features for texture classification Multimedia Tools and Applications
15 Extended Mapping Local Binary Pattern Operator for Texture Classi¯cation International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence
16 Lung tumour detection by fusing extended local binary patterns and weighted orientation of difference from computed tomography IET Image Processing
17 A novel advanced local binary pattern for image-based coral reef classification Multimedia Tools and Applications
18 الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی بينايي ماشين و پردازش تصوير
19 Circular Mean Filtering For Textures Noise Reduction Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
20 ارائه روشی جدید از نگاشت توسعه یافته الگوی دودویی محلی جهت طبقه بندی تصاویر بافتی نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران