سمیه دارینی

صفحه نخست /سمیه دارینی
سمیه دارینی
نام و نام خانوادگی سمیه دارینی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / سیستماتیک اکولوژی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 MOLECULAR SYSTEMATIC STUDY IN THE GENUS LINUM (LINACEAE) IN IRAN :Acta Botanica Hungarica