بهمن کرمی اوریادی

صفحه نخست /بهمن کرمی اوریادی
بهمن کرمی اوریادی
نام و نام خانوادگی بهمن کرمی اوریادی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی مسعود گلپایگانی شهناز شهرجردی 1397/06/13