مجید ماستری-فراهانی

صفحه نخست /مجید ماستری-فراهانی
مجید ماستری-فراهانی
نام و نام خانوادگی مجید ماستری-فراهانی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات شیمی معدنی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Surface functionalized cadmium telluride quantum dots for the optical detection and determination of herbicides Journal of Materials Science: Materials in Electronics