احمد شهریاری

صفحه نخست /احمد شهریاری
احمد شهریاری
نام و نام خانوادگی احمد شهریاری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / شیمی معدنی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Chitosan hydrogels cross-linked with tris(2-(2-formylphenoxy)ethyl) amine: Swelling and drug delivery International Journal of Advanced Research in Biological Sciences