سید محمدرضا حسینی نسب

صفحه نخست /سید محمدرضا حسینی نسب
سید محمدرضا حسینی نسب
نام و نام خانوادگی سید محمدرضا حسینی نسب
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شناسایی و تحلیل آماری برخی عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک علوم و مهندسي آب و فاضلاب
2 Reducing traffic congestion and increasing sustainability in special urban areas through one‑way traffic reconfiguration TRANSPORTATION
3 A sustainable approach for selecting and timing the urban transportation infrastructure projects in large-scale networks: A case study of Isfahan, Iran Sustainable Cities and Society
4 یکطرفه کردن مجموعهای از خیابانهای شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص مهندسي حمل و نقل
5 A multi-objective integrated model for selecting, scheduling, and budgeting road construction projects European Journal of Operational Research
6 مرور و مقایسه برخی کاربردهای نقشه راه فناوری توسعه تكنولوژي صنعتي
7 Integration of selecting and scheduling urban road construction projects as a time-dependent discrete network design problem European Journal of Operational Research
8 ارائه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان بندی پروژه های سرمایه گذاری حمل و نقل پژوهشنامه حمل و نقل
9 انتخاب پروژه های سرمایه گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی (مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان) مهندسي حمل و نقل