فاطمه رضایی

صفحه نخست /فاطمه رضایی
فاطمه رضایی
نام و نام خانوادگی فاطمه رضایی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!