میرهادی حسینی کندلجی

صفحه نخست /میرهادی حسینی کندلجی
میرهادی حسینی کندلجی
نام و نام خانوادگی میرهادی حسینی کندلجی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه منطقه ای:مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
2 شاخص ترکیبی امنیت جیره غذایی لجستیکی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
3 تأثیر اندازه دولت و باز بودن تجاری بر بحران بانکی در ایران: کاربردی از روش جینگ و همکاران (2013) فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي
4 تحلیل فلسفی- اقتصادی عوامل عدم تمکین مودیان مالیاتی و اولویتبندی آنها فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
5 تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام مطالعات اقتصاد اسلامي
6 The Causality Relationship Between Population, Economic Growth and Capital Stock in OIC Countries and Its Policy Aspects international journal of economics and politics
7 دموکراسی و رشد: تأثیر آزادی های سیاسی و اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ی منتخب طی دوره ی زمانی 1996- 2015 بررسي هاي آمار رسمي ايران
8 سنجش اخلاق مالیاتی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
9 Analyzing Determinants of Tax Morale based on Social Psychology Theory: Case study of Iran Iranian Economic Review
10 Modelling and Experimental Testing of Asymmetric Information Problems in Lease and Hire Contracts (Based on Contract Theory) Iranian Journal of Economic Studies