مهدی کریمی

صفحه نخست /مهدی کریمی
مهدی کریمی
نام و نام خانوادگی مهدی کریمی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تحلیل ارتعاش نانوورق های پیزوالکتریک در تماس با سیال محدود تحت تاثیر نیروی آیرواالستیسیته مهدی کریمی کوروش خورشیدی محمد جواد خوش گفتار 1397/06/26