محمد ملکی پویا

صفحه نخست /محمد ملکی پویا
محمد ملکی پویا
نام و نام خانوادگی محمد ملکی پویا
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 The Effect of an Incremental Training Rehabilitation Period on the Serum Levels of Pentraxin-3 and Osteoprotegerin in Rats With Myocardial Infarction طب داخلی روز
2 تغییرات سطوح سرمی تروپونین و کورتیکواسترون پس از یک دوره تمرین استقامتی مجله دانشگاه علوم پزشكي رازي
3 تمرین ورزشی زودهنگام پس از سکته قلبی سطح سیستاتین C و آنتی ژن کربوهیدراتی 125 را در موش صحرایی کاهش می دهد مجله سلول و بافت
4 أثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز 1( MMP1 )و ترمبوسپوندین 1( TSP1 )موشهای صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
5 تأثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موشهای صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد دو ماه نامه علمي - پژوهشي فيض
6 تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی- درمانی در انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و کاهش درد پژوهش در علوم ورزشي