ایمان بختیاری

صفحه نخست /ایمان بختیاری
ایمان بختیاری
نام و نام خانوادگی ایمان بختیاری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تاثیر تمرین پای شنای کرال بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر 9 تا 12 ساله ایمان بختیاری شهناز شهرجردی مسعود گلپایگانی 1395/07/07