زهرا بشیری

صفحه نخست /زهرا بشیری
زهرا بشیری
نام و نام خانوادگی زهرا بشیری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / زبان فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کارکردهای تعلیمی و اخالقی عناصر چندمعنایی در شعر اخوان (با تکیه بر عنصر نماد) ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)