سید حسن بطحایی

صفحه نخست /سید حسن بطحایی
سید حسن بطحایی
نام و نام خانوادگی سید حسن بطحایی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعه منیپولیشن نانوذره دی اِن اِی با بهره گیری از میکروسکوپ نیروی اتمی برپایه ی روش المان محدود با استفاده از تئوری های مکانیک تماس مكانيك مواد پيشرفته و هوشمند
2 ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺑﻌﺎدی ﺑﺮ روی ﻧﯿﺮو و زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﯿﭙﻮﻟﯿﺸﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﻤﺎس دی ام ﺗﯽ مهندسي ساخت و توليد ايران
3 استخراج مدول یانگ بافت سرطانی معده به روش تجربی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مهندسي مكانيك مدرس
4 بررسی نیروی محوری، گشتاور برشی و زبری سطح قطعات متالورژی پودر بازیابی ازبراده ها و تف جوشی شده با استفاده از طراحی آزمایشها همگام با آنالیز حساسیت مهندسي ساخت و توليد ايران
5 تغییر شکل نانوذرات طلا تحت تأثیر منیپولیشن سه بعدی و اثر زاویه ای برمبنای مکانیک تماس با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مهندسي ساخت و توليد ايران
6 تحلیل حساسیت پارامترهای محیطی در جابه جایی مقیاس نانو در فضای سه بعدی با استفاده از مدل اصطکاکی اِ چ کا مجله علمي پژوهشي مكانيك سازه ها و شاره ها
7 فاز دوم نانومنیپولیشن ذرات به وسیله ی میکروسکوپ نیروی اتمی با استفاده از مدل های اصطکاکی کولمب، اِچ کا و لاگره مهندسي مكانيك مدرس