مهدی رضا کمالی بانیانی

صفحه نخست /مهدی رضا کمالی بانیانی
مهدی رضا کمالی بانیانی
نام و نام خانوادگی مهدی رضا کمالی بانیانی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی تکنیک های تعلیق در داستان رستم و اسفندیار ادب حماسي
2 ﻧﻘﺶ ﺗﺪاﻋﯽ در ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﺑﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺧﻀﺮوﯾﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺣﻠﻮاﻓﺮوش شعر پژوهي (بوستان ادب)
3 نقش کارکردهای تعلیمی در ساختیابی حکایات مولانا (مطالعه موردی: حکایت درویش صاحبکرامات نشريه علمي پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي
4 بن مایه های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی زيبايي شناسي ادبي
5 کارکردهای تداعی در بدخوانی خلاق حکایت درویش صاحب کرامات فصلنامه عرفان اسلامي
6 چشم اندازهای تازه ساختار بلاغی تشبیه در اشعار بیدل دهلوی زبان و ادبيات فارسي
7 تحلیل شیوه های مخالف خوانی از نگاه دیگر در مقالات شمس فصلنامه نقد ادبي
8 شگردهای قبض و بسطِ روایت در مثنوی معنوی(مطالعه موردی داستانِ دقوقی) فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي
9 واﮐﺎوی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه