فائزه یوسفی

صفحه نخست /فائزه یوسفی
فائزه یوسفی
نام و نام خانوادگی فائزه یوسفی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی پرتوزایی طبیعی خاکهای کشاورزی و بکر در شهرهای اراک و سربند در استان مرکزی نشريه علوم آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)