علی یوسفی

صفحه نخست /علی یوسفی
علی یوسفی
نام و نام خانوادگی علی یوسفی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مکاترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Sizing and energy management of a medium hybrid electric boat Journal of Marine Science and Technology
2 Sizing and Energy Management of a Medium Hybrid Electric Boat Journal of Marine Science and Technology Journal of Marine Science and Technology