نسرین آقامحمدی

صفحه نخست /نسرین آقامحمدی
نسرین آقامحمدی
نام و نام خانوادگی نسرین آقامحمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تاثیر نانو ذره مغناطیسی ایلمنیت (FeTiO3) بر روی دیودهای نور گسیل آلی نسرین آقامحمدی محمدرضا جعفری سیدمحسن حسینی 1395/06/28
2 بررسی تأثیر نانوذره ایلمنیت (FeTiO3)بر روی خواص اپتیکی و الکتریکی دیودهای نورگسیل آلی نسرین آقامحمدی محمدرضا جعفری سیدمحسن حسینی 1395/06/28