سید محسن مرتضوی شاهرودی

صفحه نخست /سید محسن مرتضوی شاهرودی
سید محسن مرتضوی شاهرودی
نام و نام خانوادگی سید محسن مرتضوی شاهرودی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک هسته ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Pollution distribution caused by natural and artificial radionuclide in water and sediments of the International Miankaleh Lagoon in north of Iran Environmental Advances
2 الگوی توزیع دز جذبی و ارزیابی خطر مربوط به پرتوشناختی در رسوبات تالاب بینالمللی میانکاله، شمال ایران مجله پژوهش فیزیک ایران
3 Calculation and modeling of 232Th distribution in Gorgan Bay in the Caspian Sea Journal of Environmental Radioactivity
4 نقشه پراکنش عناصر پرتوزا و ارزیابی دز جذبی و آلودگی هسته ای در شبه جزیره میانکاله، شمال ایران نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست
5 Emission Pattern of NORMs and 137Cs in the Sediments of the Gaz River and the Gorgan Bay, North Iran Iranian Journal of Science
6 Radiological impact assessment and dose distribution pattern in gorgan bay, Northern Iran Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
7 تجزیه و تحلیل الگوی انتشار عناصر پرتوزای طبیعی و مصنوعی در حوضۀ آبریز رود قره سو در خلیج گرگان، شمال ایران پژوهش فيزيك ايران
8 بررسی پرتوزایی محیطی در خاکهای مرزی منطقه هویزه فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
9 Radiological Assessment of the Artificial and Natural Radionuclide Concentrations of Wheat and Barley Samples in Karbala, Iraq Iranian Journal of Medical Physics
10 تعیین پارامتر های رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه الوند همدان تابش و فناوري هسته اي