صادق نجفی

صفحه نخست /صادق نجفی
صادق نجفی
نام و نام خانوادگی صادق نجفی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 اثر ضایعات خرما بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه شترمرغ ها صادق نجفی حسینعلی قاسمی ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق 1395/08/03