محسن کاظمی ن‍ژاد

صفحه نخست /محسن کاظمی ن‍ژاد
محسن کاظمی ن‍ژاد
نام و نام خانوادگی محسن کاظمی ن‍ژاد
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / مهندسی مواد و متالورژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Friction stir butt welding of Al-Cu bilayer laminated composites: analysis of force, torque, and temperature The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
2 Friction stir butt welding of Al-Cu bilayer laminated composites: analysis of force, torque, and temperature International Journal of Advanced Manufacturing Technology